Fundația InocențiPolitica de retenție (stocare) a datelor personale

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

1. Operatorul datelor cu caracter personal 

Operatorul datelor cu caracter personal obținute de la beneficiarii sau sponsorii Fundației sau acordate de aceștia, este:  

FUNDATIA INOCENTI

Adresa sediului social: Pictor Gh. Tattarescu 4, Bl. P1, Ap. 57, Sector 3

Ne puteți contacta prin:

Telefon: (+40)751 242 282

E-mail solicitări generale: office.bucuresti@inocenti.ro 

E-mail protecția datelor: gdpr@inocenti.ro 

În cadrul prezentei Politici, Operatorul datelor cu caracter personal va fi denumit „Fundația Inocenți” sau „Fundația”. 

2. General

Nevoia de a păstra date cu caracter personal variază în funcție de tipul de date care sunt prelucrate în cadrul Fundației. Unele date pot fi șterse imediat, iar altele trebuie să fie stocate până în momentul în care utilitatea viitoare a acestora nu mai este o posibilitate. 

Există cazuri în care datele cu caracter personal sunt stocate o perioadă limitată de timp, termenele de stocare fiind astfel impuse de reglementările legale aflate în vigoare, aplicabile la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene. În alte cazuri, termenele de stocare trebuie să fie stabilite de către fiecare organizație în parte, în funcție de activitatea acesteia, ținând cont de principiile de prelucrare a datelor prevăzute în cadrul Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (cunoscut prin acronimul englezesc „GDPR”). Având în vedere că stabilirea de către Fundație a termenelor de prelucrare și de retenție a datelor personale poate fi un demers oarecum subiectiv, implementarea unei Politici de retenție este importantă pentru a se asigura că regulile implementate la nivelul Fundației privind stocarea datelor sunt aplicate în mod corect în întreaga organizație.

În orice caz, prevederile GDPR și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor, vor fi respectate de către Fundație în cadrul activităților de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate.

3. Politica de stocare 

Domeniul de aplicare al prezentei Politici acoperă toate datele Fundației, respectiv datele stocate în sistemele informatice ale acesteia, datele furnizate de Fundație în mass-media, datele colectate direct sau provenite din colaborările și parteneriatele contractuale, indiferent de locația (sediul Fundației sau punctul de lucru al acesteia sau a unei filiale) în care aceste date sunt prelucrate. 

Politica de stocare din cadrul FUNDATIEI INOCENTI este un instrument care oferă garanția că cerințele GDPR, legile și reglementările relevante din domeniul protecției datelor cu caracter personal sunt respectate. Această Politică, se referă, în principal, la principiul limitării reținerii în timp a datelor cu caracter personal prelucrate și care presupune stocarea acestora numai pentru o perioadă de timp necesară scopurilor pentru care datele sunt procesate. Politica de stocare (retenție) a datelor personale este destinată în primul rând ca o resursă favorabilă activității Fundației, care va aloca (stabili) perioade de retenție relevante în toate domeniile de activitate și departamentele Fundației, permițând desfășurarea activităților de eliminare/ștergere a datelor personale într-o manieră consecventă și controlată. 

4. Solicitări cu privire la Politica de stocare a datelor personale (retenție)  

Prezenta Politică este aplicabilă persoanelor fizice în calitate de beneficiari ai FUNDATIEI INOCENTI și respectiv susținătorii legali ai beneficiarilor, dar și reprezentanților sponsorilor noștri sau a partenerilor noștri contractuali atât în calitate de Operatori de date cu caracter personal în relație cu Fundația sau în calitate de Persoane împuternicite de Operator, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor.  

Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin contactarea Fundației prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de noi, prin completarea unui formular de contact online existent pe website, pe pagina noastră de companie existenta in cadrul rețele de socializare (ex. Facebook), prin participarea in cadrul unui eveniment organizat de Fundație sau prin semnarea unui Contract de încheiere și prestare de servicii.

În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de perioadele de stocare a datelor dumneavoastră personale în cadrul Fundației, vă rugăm să ne contactați utilizând adresa de e-mail sau numerele de telefon susmenționate.  

5. Motivele care justifică stocarea pe termen lung a datelor personale la nivelul FUNDATIEI INOCENTI

Fundația nu își propune să adopte o abordare de genul „salvează totul”. Considerăm că o astfel de regulă nu este practică sau eficientă din punct de vedere al costurilor și ar reprezenta o povară excesivă pentru tot personalul Fundației și în special pentru departamentul IT care ar gestiona o cantitate tot mai mare de date. Cu toate acestea, anumite date trebuie să fie păstrate pe termen lung, pentru a proteja interesele Fundației, pentru a salva dovezi cu privire la prelucrarea sau ștergerea datelor conform legii și a prezentei Politici, a datelor cu caracter personal prelucrate, dacă Fundație consideră că este necesar și în general, pentru a ne conforma bunelor practici ale domeniului în care activăm. Unele dintre cele mai importante motive pentru stocarea pe termen lung a datelor în cadrul Fundației, sunt următoarele:

  • Prelucrarea unor date cu caracter personale speciale, considerate „sensibile”, precum date privind starea de sănătate a beneficiarilor sau CNP ori informații din anumite documente specifice eliberate de autoritățile statului privind starea fizica sau psihica a unui beneficiar;
  • Potențialele reclamații privind calitatea serviciilor sociale prestate de Fundație;
  • Eventuale litigii;
  • Investigarea accidentelor de muncă;
  • Anchetă privind producerea unui incident de securitate;
  • Reglementări legale;
  • Siguranța proprietății intelectuale.

6. Perioadele de retenție (stocare) 

Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică tuturor formelor de prelucrare, adică pe format hârtie și/sau electronic, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică.  

a) Termene de stocare a datelor în relație cu beneficiarii și a susținătorilor sau reprezentanților legali ai acestora:

DATE CU CARACTER PERSONAL

ȘI INFORMAȚII PRELUCRATE

PERIOADA DE STOCARE (RETENȚIE)
Date personale medicale considerate „sensibile”, aparținând beneficiarilor: analize medicale, fișe medicale, dosarul medical, informații despre medicamentație, informații despre regimul alimentar și alte astfel de date;  Pe întreg parcursul derulării Contractului furnizare a serviciilor sociale, respectiv pe întreaga perioadă de ședere a beneficiarului în cămin și o perioadă de 10 de ani de la data încetării raporturilor juridice cu beneficiarul; 
Date și informații despre documentația în legătură cu sumele achitate de beneficiari sau în numele acestora, respectiv contribuția care îi revine Fundației pentru serviciile prestate și respectiv documentele de confirmare a plăților efectuate de Fundație având în vedere activitatea acesteia: facturi, chitanțe, bonuri fiscale, evidențe contabile, rapoarte de plăți, extrase de cont, etc.; Vor fi stocate pentru o perioadă 10 ani conform legii contabilității pentru fiecare document în parte, indiferent de formatul acestor documente (fizic pe hârtie sau electronic). Termenul de stocare este aplicabil ofertelor transmise prin e-mail și negocierilor de prețuri existente pe același mediu de comunicare.  
Contractele pentru acordarea de servicii sociale semnate, procese verbale și toate celelalte documente care fac parte din serviciile prestate de Fundație sau angajate de aceasta in favorarea si/sau pentru beneficiar.  Vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani de la data încetării valabilității acestora, indiferent de motivul încetării. 
Informațiile de contact ale susținătorilor legali ai beneficiarilor. Vor fi stocate până la data încetării raporturilor juridice ale Fundației cu beneficiarul Contractului precum și o perioadă de 3 ani de la data încetării valabilității Contractului. 
Informațiile privind desfășurarea contractelor de voluntariat încheiate de fundație cu adulți sau minori, reprezentați de persoanele care exercita autoritate părintească.  2 ani de la data încetării contractului, în condițiile acestuia si a Politicii de confidențiale.
E-mailurile, SMS-urile și orice alte comunicări scrise transmise în relație cu susținătorii beneficiarilor programelor Fundației, care nu pot fi considerate informații fiscale, contabile sau juridice; Vor fi stocate pe o perioadă de maxim 1 an de la data transmiterii acestora, indiferent că sunt stocate pe format electronic sau format fizic. Fundația poate să decidă oricând eliminarea acestor documente în interiorul termenului de stocare susmenționat prin decizia scrisă a reprezentanților legali ai Fundației.   
Rapoarte de activitate cerute de lege (Ordonanța nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații si fundații) și transmise autorităților de stat in conformitate cu actul normativ.  Minim 3 ani de la data transmiterii către autoritatea de stat competenta si nu mai mult de 10 ani de la data la care raportul a fost întocmit. 

b) Termene de stocare a datelor aparținând reprezentanților partenerilor de afaceri ai Fundației: 

DATE CU CARACTER PERSONAL

ȘI INFORMAȚII PRELUCRATE

ACTIVITATEA DE PRLEUCRARE PERIOADA DE RETENȚIE
NOTIFICĂRI TRANSMISE DE CĂTRE FUNDATIA INOCENTI Notificări transmise de FUNDATIA INOCENTI direct sau prin intermediul partenerilor săi contractuali (facturi, înștiințări de nelivrare a materialelor, bunurilor și produselor necesare pentru desfășurarea activității, etc.) 3 ani de la data transmiterii fiecărei notificări
RELAȚII CU FURNIZORII Contractele încheiate de Fundație cu furnizori în general 10 ani de la data încetării contractului
RELAȚII CU PARTENERII CONTRACTUALI Contracte de furnizare a diverselor  mărfuri necesare activității 10 ani de la data încetării contractului
RELAȚII CU REPREZENTANȚII PARTENERILOR CONTRACTUALI Apeluri telefonice Nu înregistrăm/stocăm apeluri telefonice 
RELAȚII CU REPREZENTANȚII PARTENERILOR CONTRACTUALI Cărțile de vizită colectate în cadrul evenimentelor organizate de FUNDATIA INOCENTI sau la care aceasta participa.  1 an de la data primirii cărții de vizită, în cazul în care contractul nu mai este valabil sau Fundația nu a inițiat un raport juridic și/sau comercial cu respectiva companie.

Pentru informații cu privire la termenele de stocare ale unor activități de prelucrare a datelor personale în cadrul Fundației care nu se regăsesc specificate în prezenta Politică, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră pe adresa de e-mail gdpr@inocenti.ro sau prin accesarea celorlalte mijloace de comunicare puse la dispoziție în cadrul art. 1 și având în vedere condițiile stipulate în cadrul art. 4.  

7. Planul de retenție 

Tabelul care conține perioadele recomandate de păstrare în evidențele Fundației (sisteme sau arhive fizice) a datelor cu caracter personal ale beneficiarilor si după caz a susținătorilor legali ai beneficiarilor, este furnizat pentru fiecare categorie de activitate relevantă. Perioada de stocare se aplică în mod implicit tuturor prelucrărilor din categoria respectivă și va fi respectată ori de câte ori este posibil, deși admitem că pot exista circumstanțe excepționale care necesită păstrarea documentelor fie pentru perioade mai scurte, fie mai lungi. În cazul în care prelucrările sau documentele individuale necesită o perioadă de păstrare diferită de cea recomandată, FUNDATIA INOCENTI trebuie să fie contactată pentru a discuta cerințele specifice de stocare. 

8. Distrugerea datelor 

Distrugerea datelor este o componentă esențială în cadrul normelor de stocare a datelor cu caracter personal neutilizate în activitatea viitoare a Fundației de la data la care aceste date nu mai sunt utile. Distrugerea datelor asigură utilizarea în mod eficient a datelor colectate si prelucrate în cadrul activității, ceea ce face ca gestionarea datelor și recuperarea acestora să fie posibilă și rentabilă. 

Când perioada de retenție expiră, Fundația trebuie să distrugă în mod activ datele acoperite de această Politică. Dacă un angajat (sau un colaborator) care are acces la datele personale prelucrate consideră că anumite date nu ar trebui să fie distruse, acesta ar trebui să contacteze superiorul direct, Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat sau în lipsa acestuia, a managementului direct al Fundației, astfel încât o excepție de la regulile instituite în prezenta Politică să poată fi luată în considerare. Întrucât această decizie are implicații juridice pe termen lung, excepțiile de la regulă vor fi stabilite doar de un membru decizional sau de personalul de conducere al Fundației.

Fundația îi îndrumă în mod special pe angajați (sau pe colaboratori) să nu distrugă date, dacă activitatea de eliminare a acestora încalcă prezenta Politică. Distrugerea datelor pe care un angajat (sau colaborator) le poate considera dăunătoare pentru Fundație sau distrugerea datelor în încercarea de a ascunde o încălcare a legii sau a prevederilor prezentei Politici sunt demersuri în mod explicit interzise și sancționate conform legii și a Regulamentului Intern. 

9. Solicitările de ștergere a datelor  

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal trimițând un email pe adresa gdpr@inocenti.ro în care trebuie să precizați următoarele: 

– Datele dumneavoastră de contact pentru transmiterea răspunsului/punctului de vedere al Fundației; 

– Numele dumneavoastră; 

– Activitățile de prelucrare prin care datele au fost colectate sau procesate (încheierea unui Contract cu Fundația, formular completat în cadrul unei campanii de strângere de fonduri, aplicarea prin transmiterea CV-ului pentru o poziție deschisă în cadrul Fundației, etc.); 

– Tipul datelor colectate sau prelucrate pe care doriți să le ștergeți; 

– Numărul total de înregistrări la care faceți referire și care trebuie șterse, dacă informația este cunoscută.  

Termenul de răspuns la solicitarea transmisă este de o lună zile de la data transmiterii solicitării. În măsură în care, complexitatea solicitării dumneavoastră implică necesitatea prelungirii termenului de răspuns, vom prelungi această perioadă fără a depăși încă o lună de zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. În acest sens, un reprezentant al Fundației vă va comunica situația solicitării transmise.  

  

În măsura în care solicitarea transmisă, se va soluționa după evaluarea acesteia în cadrul Fundației cu ștergerea datelor, vom trimite în atenția dumneavoastră un document care reprezintă punctul de vedere al Fundației cu privire la solicitarea transmisă și acțiunile întreprinse, prin mijlocul de comunicare agreat. Documentul va cuprinde cel puțin următoarele informații: 

  

– Scopul/scopurile pe bază pentru care datele au fost prelucrate; 

– Date care au fost șterse/eliminate/distruse și activitatea de prelucrare din cadrul FUNDATIEI INOCENTI de care acestea au aparținut; 

– Numărul de înregistrări eliminate.  

 

Documentul fizic transmis, este semnat de un reprezentant al FUNDATIEI INOCENTI și va fi stocat în forma scanată și în format fizic (hârtie), pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii notificării, urmând ca după această perioadă documentul original să fie distrus și reciclat. Dacă punctul de vedere va fi transmis prin email, acesta va fi stocat pe serverele Fundației o perioadă de 3 ani de la data transmiterii acestuia către beneficiar, colaborator sau sponsor pe adresa de mail furnizată, apoi va fi șters din arhiva e-mailului.  

Dacă trimiteți în atenția noastră o solicitare în vederea accesului la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în cadrul FUNDATIEI INOCENTI, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de Stocare a datelor, încercăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, FUNDATIEI INOCENTI va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile pe care le-am avut stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care FUNDATIEI INOCENTI ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea. 

10. Dezvoltare continuă 

Perioadele de stocare (retenție) vor fi menținute de către Fundație care va efectua modificări, completări și actualizări, ori de câte ori legislația, orientările Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal sau modificările organizaționale sau structurale ale FUNDATIEI INOCENTI, impun aceste schimbări. 

11. Actualizări  

Politică noastră de stocare a datelor personale (retenție) poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web și aduse la cunoștința dumneavoastră prin intermediul Site-ului Fundației sau prin informare directă utilizând mijloacele de comunicare pe care ni le-ați acordat inclusiv în acest scop. 

© FUNDATIA INOCENTI – Versiune: aprilie 2023